Bưu điện Trạm Lộ

  • Mã bưu điện: 222570
  • Bưu cục: Bưu điện Trạm Lộ
  • Địa chỉ: Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 866836