Bưu điện Núi Sam

  • Mã bưu điện: 883190
  • Bưu cục: Bưu điện Núi Sam
  • Địa chỉ: Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 861201