Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cư Kuin

  • Mã bưu điện: 638200
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Kuin
  • Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3636666