Bưu điện Hòai Nhơn

  • Mã bưu điện: 593200
  • Bưu cục: Bưu điện Hòai Nhơn
  • Địa chỉ: Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563861718