Bưu điện Cư Kuin

  • Mã bưu điện: 638100
  • Bưu cục: Bưu điện Cư Kuin
  • Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3636666