Bưu điện Chợ Tuần

  • Mã bưu điện: 465420
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Tuần
  • Địa chỉ: Xóm 17 Hưng Tân, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 0917211545