Hệ thống bưu điện Dĩ An, Bình Dương

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương, bao gồm: Bưu điện Dĩ An, Bưu điện Bình Minh, Bưu điện HCC Dĩ An, Bưu điện TMĐT Dĩ An, Bưu điện Bình An, Bưu điện Tân Đông Hiệp, Bưu điện KHL Dĩ An, Bưu điện TMĐT & Logistic, Bưu điện Tân Bình, Bưu điện Sóng Thần, Bưu điện văn hóa xã Bình An, Bưu điện văn hóa xã Tân Đông Hiệp, Bưu điện văn hóa xã An Bình, Đại lý bưu điện Sóng Thần 2, Đại lý bưu điện Thống Nhất, Đại lý bưu điện Tây A, Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6, Đại lý bưu điện Đông An, Đại lý bưu điện Tân Phú, Đại lý bưu điện Bình Đường, Đại lý bưu điện Bình Đường 44, Đại lý bưu điện Bình Đường 2, Đại lý bưu điện Bình Đường 62, Đại lý bưu điện Tân Lập 4, Đại lý bưu điện Tân Lập 8, Đại lý bưu điện Tân Hòa 6, Đại lý bưu điện Bình Thắng, Hòm thư Công cộng Charm Plaza, Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều, Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình, Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa, Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng, Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An, Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics

Bưu điện Dĩ An

 • Mã bưu điện: 824600
 • Bưu cục: Bưu điện Dĩ An
 • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743734250

Bưu điện Bình Minh

 • Mã bưu điện: 825063
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Minh
 • Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743736420

Bưu điện HCC Dĩ An

 • Mã bưu điện: 825080
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Dĩ An
 • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743795733

Bưu điện TMĐT Dĩ An

 • Mã bưu điện: 825072
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Dĩ An
 • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743739687

Bưu điện Bình An

 • Mã bưu điện: 824730
 • Bưu cục: Bưu điện Bình An
 • Địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743781111

Bưu điện Tân Đông Hiệp

 • Mã bưu điện: 824780
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Đông Hiệp
 • Địa chỉ: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743728880

Bưu điện KHL Dĩ An

 • Mã bưu điện: 825070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Dĩ An
 • Địa chỉ: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743790300

Bưu điện TMĐT & Logistic

 • Mã bưu điện: 824866
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT & Logistic
 • Địa chỉ: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743797569

Bưu điện Tân Bình

 • Mã bưu điện: 824880
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Bình
 • Địa chỉ: Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743738000

Bưu điện Sóng Thần

 • Mã bưu điện: 824900
 • Bưu cục: Bưu điện Sóng Thần
 • Địa chỉ: Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743790100

Bưu điện văn hóa xã Bình An

 • Mã bưu điện: 824740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình An
 • Địa chỉ: Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743774000

Bưu điện văn hóa xã Tân Đông Hiệp

 • Mã bưu điện: 824781
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Đông Hiệp
 • Địa chỉ: Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743738100

Bưu điện văn hóa xã An Bình

 • Mã bưu điện: 825010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
 • Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743737771

Đại lý bưu điện Sóng Thần 2

 • Mã bưu điện: 824609
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Sóng Thần 2
 • Địa chỉ: Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743742421

Đại lý bưu điện Thống Nhất

 • Mã bưu điện: 825071
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Thống Nhất
 • Địa chỉ: Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 0903609709

Đại lý bưu điện Tây A

 • Mã bưu điện: 825073
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tây A
 • Địa chỉ: Sô´7/5, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO KP BÌNH MINH1-2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6

 • Mã bưu điện: 824791
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6
 • Địa chỉ: Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743728071

Đại lý bưu điện Đông An

 • Mã bưu điện: 824864
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông An
 • Địa chỉ: Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Phú

 • Mã bưu điện: 824895
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phú
 • Địa chỉ: Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Bình Đường

 • Mã bưu điện: 824911
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường
 • Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743790244

Đại lý bưu điện Bình Đường 44

 • Mã bưu điện: 824948
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 44
 • Địa chỉ: Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743792035

Đại lý bưu điện Bình Đường 2

 • Mã bưu điện: 825016
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 2
 • Địa chỉ: Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 0979392246

Đại lý bưu điện Bình Đường 62

 • Mã bưu điện: 825017
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 62
 • Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 0968835835

Đại lý bưu điện Tân Lập 4

 • Mã bưu điện: 824694
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 4
 • Địa chỉ: Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 02743749648

Đại lý bưu điện Tân Lập 8

 • Mã bưu điện: 824724
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 8
 • Địa chỉ: Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Hòa 6

 • Mã bưu điện: 824726
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hòa 6
 • Địa chỉ: Sô´50/11, Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Bình Thắng

 • Mã bưu điện: 824779
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Thắng
 • Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 01229086962

Hòm thư Công cộng Charm Plaza

 • Mã bưu điện: 825069
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Charm Plaza
 • Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều

 • Mã bưu điện: 824863
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều
 • Địa chỉ: Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình

 • Mã bưu điện: 825015
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình
 • Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa

 • Mã bưu điện: 824719
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa
 • Địa chỉ: Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng

 • Mã bưu điện: 824777
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng
 • Địa chỉ: Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An

 • Mã bưu điện: 825030
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An
 • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: 3742929

Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics

 • Mã bưu điện: 824865
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics
 • Địa chỉ: Sô´296/1A, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
 • Điện thoại: