Hệ thống bưu điện Đắk Song, Đắk Nông

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đắk Song thuộc tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Bưu điện Ðak Song, Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 1, Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 2, Bưu điện văn hóa xã Ðak Mol, Bưu điện văn hóa xã Thuận Hạnh, Bưu điện văn hóa xã Đăk N’Drung, Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân, Bưu điện văn hóa xã Nâm N’Jang, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Song, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Song

Bưu điện Ðak Song

 • Mã bưu điện: 641600
 • Bưu cục: Bưu điện Ðak Song
 • Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613710154

Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 1

 • Mã bưu điện: 641601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 1
 • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613710258

Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 2

 • Mã bưu điện: 641772
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Bình 2
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613710678

Bưu điện văn hóa xã Ðak Mol

 • Mã bưu điện: 641630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Mol
 • Địa chỉ: Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613742630

Bưu điện văn hóa xã Thuận Hạnh

 • Mã bưu điện: 641660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Hạnh
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613718094

Bưu điện văn hóa xã Đăk N’Drung

 • Mã bưu điện: 641683
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk N’Drung
 • Địa chỉ: Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613713246

Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân

 • Mã bưu điện: 641710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613715001

Bưu điện văn hóa xã Nâm N’Jang

 • Mã bưu điện: 641680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nâm N’Jang
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613713004

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Song

 • Mã bưu điện: 641650
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Song
 • Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613710154

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Song

 • Mã bưu điện: 641793
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Song
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song
 • Điện thoại: 02613710184