Đại lý bưu điện Bình Hòa 25

  • Mã bưu điện: 824025
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Hòa 25
  • Địa chỉ: Sô´4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 02743784192