Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Yêu

Mã bưu điện: 583820 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọk Yêu Địa chỉ: Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0334673457

Bưu điện văn hóa xã Đắk Sao

Mã bưu điện: 583890 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Sao Địa chỉ: Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0947022403

Bưu điện văn hóa xã Đắk Na

Mã bưu điện: 583870 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Na Địa chỉ: Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0849753568

Bưu điện văn hóa xã Măng Ri

Mã bưu điện: 583740 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Măng Ri Địa chỉ: Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0364601430

Bưu điện văn hóa xã Văn Xuôi

Mã bưu điện: 583800 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Xuôi Địa chỉ: Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0369197602

Bưu điện văn hóa xã Đắk Rơ Ông

Mã bưu điện: 583910 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rơ Ông Địa chỉ: Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: …

Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan

Mã bưu điện: 583847 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan Địa chỉ: Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: