Category: Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Rơ Ông

Mã bưu điện: 583910 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rơ Ông Địa chỉ: Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: …

Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan

Mã bưu điện: 583847 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan Địa chỉ: Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tê Xăng

Mã bưu điện: 583749 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tê Xăng Địa chỉ: Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Ngọk Lây

Mã bưu điện: 583771 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngọk Lây Địa chỉ: Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tu Mơ Rông

Mã bưu điện: 583720 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tu Mơ Rông Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông Điện …

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Yêu

Mã bưu điện: 583820 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọk Yêu Địa chỉ: Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0334673457

Bưu điện văn hóa xã Đắk Sao

Mã bưu điện: 583890 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Sao Địa chỉ: Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông Điện thoại: 0947022403