Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Giang

  • Mã bưu điện: 465530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Giang
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 01258274917