Bưu điện KCN Bắc Đồng Phú

  • Mã bưu điện: 831599
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Bắc Đồng Phú
  • Địa chỉ: Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú
  • Điện thoại: 02713832770