Bưu điện Hòn Khói

  • Mã bưu điện: 652970
  • Bưu cục: Bưu điện Hòn Khói
  • Địa chỉ: Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583849200