Bưu điện Dưỡng Điềm

  • Mã bưu điện: 863550
  • Bưu cục: Bưu điện Dưỡng Điềm
  • Địa chỉ: Ấp Hòa, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02733627838