Bưu điện Đồng Đế

  • Mã bưu điện: 651190
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Đế
  • Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583831461