Bưu điện Bến Đầm

  • Mã bưu điện: 794310
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Đầm
  • Địa chỉ: Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: 02543.830001